Plan lekcji
Wybierz swoją klasę! » Klasa: ?
zamknij Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jeśli chcesz wyłączyć ciasteczka skorzystaj z tej instrukcji.
1GC 1B 1C
2D 2B 1GB
3C 1A 1D
1GA 3A 3B
3D 1GD 2AC
Liceum Ogólnokształcące

ZARZADZENIE NR 17/2020

Autor: admin
Dodano: 28 maja 2020
 1. Konsultacje mogą odbywać się jedynie w oparciu o ustalony i podany do wiadomości przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie harmonogram konsultacji.
 1. W konsultacjach biorą udział jedynie osoby zdrowe bez objawów chorobowych, nieobjęte kwarantanną lub/i izolacją w warunkach domowych, nieprzebywające
  w domu z osobami objętymi kwarantanną lub/i izolacją w warunkach domowych
 1. W w/w sprawie osoby zainteresowane składają stosowne oświadczenie.
 1. Wyznacza się pracownika odpowiedzialnego za dopilnowanie sprawnego oraz bezpiecznego przychodzenia, wychodzenia i poruszania się po szkole. Osoby korzystające z konsultacji mają obowiązek bezwzględnego podporządkowania się jego zaleceniom.
 1. Przychodzenie:
 1. Tylko przez wejście główne.
 2. Wprowadza się obowiązkową dezynfekcję rąk.
 3. Obowiązek złożenia we wskazanym miejscu podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia i nieprzebywaniu na kwarantannie oraz z osobami objętymi kwarantanną/izolacją domową.
 4. Przejście do sali- bez korzystania z szatni.
 5. Poruszający się po szkole mają zakryte usta i nos (maseczka, przyłbica) oraz  rękawiczki ochronne na rękach; podczas zajęć w klasie stosowanie w/w środków ochrony nie jest obligatoryjne.
 6. Osobiste środki ochrony uczeń zabezpiecza we własnym zakresie.
 7. W toalecie należy dostosować się do zamieszczonych instrukcji higieniczno-sanitarnych.
 1. Przebywanie w Sali:
 1. W salach przebywa liczba uczniów nie większa niż ustalona dla danej sali
  w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN.
 2. W trakcie konsultacji nauczyciel dopilnuje:
 1. przestrzegania wymaganych  odległości;
 2. ograniczenia kontaktów, wzajemnego nieprzekazywania podręczników i wszelkich przyborów szkolnych;
 3. wietrzenia sali- co najmniej raz na 45 minut;
 1. W sytuacji podejrzenia, że uczeń nie jest zdrowy (wysoka gorączka, katar, duszności) nauczyciel umieszcza ucznia w pomieszczeniu izolacyjnym
  i zawiadamia rodziców.
 1. Korzystanie z biblioteki:
 1. Biblioteka funkcjonuje w godzinach ustalonych przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie.
 2. Materiały będące w obiegu bibliotecznym podlegają niezbędnemu okresowi kwarantanny (zwrot do żółtego pojemnika na korytarzu).
 3. W holu przed biblioteką (w strefie biblioteki) może przebywać tylko jedna osoba; osobą odpowiedzialną za porządek i bezpieczeństwo w tej strefie jest bibliotekarz.
 1. Wyjście:
 1. Szkołę należy opuścić pojedynczo bezpośrednio po zakończeniu konsultacji.
 2. Należy wychodzić  tylko przez główne wyjście.
 3. Nie wolno gromadzić się w obejściu (na terenie) szkoły – obowiązuje  stosowanie zasad izolacji społecznej.
 1. Budynek szkoły jest przygotowany do przyjęcia uczniów w czasie epidemii

COVID-19, a w szczególności:

 1. Wyposażony jest w pojemniki z płynem dezynfekującym.
 2. Numery telefonów alarmowych zostały wywieszone w gablotach informacyjnych (parter, II piętro)
 3. Toalety wyposażone w niezbędne środki do dezynfekcji i higieny osobistej.
 4. Wietrzenie sal- obligatoryjnie co 45 min (odpowiedzialny nauczyciel)
 5. Wydzielono pomieszczenie do izolacji uczniów z objawami chorobowymi-sala nr 17 (I piętro).
 6. Wywieszono instrukcje higieniczne w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Adam Łukasik