Plan lekcji
Wybierz swoją klasę! » Klasa: ?
zamknij Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jeśli chcesz wyłączyć ciasteczka skorzystaj z tej instrukcji.
1GC 1B 1C
2D 2B 1GB
3C 1A 1D
1GA 3A 3B
3D 1GD 2AC
Liceum Ogólnokształcące

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO

Autor: admin
Dodano: 01 czerwca 2020

Załącznik numer 1 do Zarządzenia dyrektora LO w Skawinie z dnia 01.06.2020r

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2020R W LO W SKAWINIE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM.

I.Informacje ogólne

1.Egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie rozpoczyna się w poniedziałek 8.06.2020r i zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem ustalonym przez CKE.

2.W egzaminie biorą udział jedynie osoby zdrowe bez objawów chorobowych, nieobjęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, nieprzebywające w domu z osobami objętymi kwarantanną lub/i izolacją w warunkach domowych.

3.O alergii, cyklicznej okresowej niedyspozycji lub innym schorzeniu,których objawy mogą być określane jako niepokojące (np. gorączka, duszność, bolesność partii ciała, zawroty głowy...) należy na dzień przed egzaminem powiadomić dyrektora LO (PZE) za pośrednictwem e-dziennika.

4.Zdający każdorazowo wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia lub/i izolacji w warunkach domowych. Podpisane oświadczenie zdający przekazuje członkom ZN w chwili wejścia na egzamin.(załącznik numer 2 do Zarządzenia Dyrektora LO w Skawinie w dniu 01.06.2020r)

5.Nadzór nad czynnościami porządkowo-organizacyjnymi podejmowanymi przed wejściem zdającego do sali egzaminacyjnej sprawują pracownicy szkoły i sali gimnastycznej wyznaczeni przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie.

6.Informacja o sposobie i godzinie wejścia na egzamin zostanie każdorazowo przekazana w przeddzień egzaminu za pośrednictwem e-dziennika oraz opublikowanana szkolnej stronie www.zso.pl.pl

II.Przychodzenie na egzamin.

1. Zdający wchodzą na egzamin w sposób ustalony dla każdego egzaminu. Podczas oczekiwania na wejście zobowiązuje się wszystkich zdających do zachowania wymaganych odstępów (co najmniej 1,5m).

2.Okrycia wierzchnie, rzeczy osobiste oraz przedmioty objęte zakazem wnoszenia na egzamin zdający pozostawiają w miejscu wskazanym przez osoby do tego uprawnione(uprasza się o pozostawianie tychże przedmiotóww domu lub innym miejscu poza miejscem egzaminu).

3.Przed wejściem na egzamin  należy zdezynfekować ręce; dezynfekcja rąk obowiązuje również przed otrzymaniem materiału, sprzętu albo urządzenia,z którego korzystają także inne osoby.

4.Do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą; osobiste środki ochrony uczeń zapewnia we własnym zakresie.

        1)podczas pisania egzaminu stosowanie w/w środków nie jest wymagane.

5.Podczas wpuszczenia uczniów do sali egzaminacyjnej członek ZN może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości (czynność może zostać przeprowadzona z zachowaniem wymaganego dystansu (co najmniej 1,5m)).

6.Listę obecności przy wejściu na salę zdający podpisuje własnym długopisem.

7.Drzwi do sali egzaminacyjnej pozostają otwarte podczas całego egzaminu z wyjątkiem:

       1) egzaminu z języka obcego podczas odtwarzania płyty CD.

       2) w razie przeciągów lub/i anomalii pogodowych.

       3) hałasu uniemożliwiającego przeprowadzeniu egzaminu.

III.Przebieg egzaminu.

1.Po wylosowaniu numeru zdający zajmuje miejsce w sali egzaminacyjnej bez komunikowania się z kimkolwiek.

2.Arkusze maturalne oraz regulaminowe pomoce zapewnione przez szkołęprzekazywane przez członków ZN z zachowaniem wymaganych środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki/ przyłbice)

3.W czasie egzaminu zdający ma obowiązek ponownego zakrycia ust i nosa w przypadku:

       1) kontaktu z nauczycielem w celu rozwiązania zgłoszonego problemu,

       2) wyjście do toalety,

       3) zakończenia pracy z arkuszem i regulaminowego opuszczenia sali egzaminacyjnej.

4.Zdający używa własnych przyborów do pisania i wskazanych przez CKE pomocy, za wyjątkiem kalkulatorów, słowników ortograficznych i wybranych wzorów matematycznych, oraz wzorów na egzaminie z biologii i chemii(tzw. tablice). Korzystając ze słowników uczeń jest zobowiązany zdezynfekować dłonie przed użyciem słownika.

5.Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem zostaną sprawdzone przez członka ZN w rękawiczkach.

6.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7.W razie pogorszenia samopoczucia zdający natychmiast informuje o tym najbliższego członka ZN zachowując procedury wymagane w sytuacji kontaktu bezpośredniego.

        1) przewodniczący ZN powiadamia PZE, który w sytuacji skrajnej podejmuje decyzje o umieszczeniu takiej osoby w pomieszczeniu izolatki, po czym zawiadamia właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, by ustalić dalsze postępowanie; egzamin danego ucznia zostaje przerwany.

8.Zdający kończy egzamin sygnalizując to podniesieniem ręki i odłożeniem arkusza egzaminacyjnego na blacie stolika. Może opuścić salę najpóźniej na 15 min przed czasem wyznaczonym jako czas pracy z arkuszem po uzyskaniu zgody członka ZN; kierując się do wyjścia wskazanego przez tegoż.

9.W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet po zakończeniu pracy z arkuszem) zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej, oczekując na pozwolenie przewodniczącego ZN.

10.Opuszczenie sali egzaminacyjnej powinno odbywać się według zaleceń członków ZN
z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.

11.Po wyjściu z sali egzaminacyjnej należy pojedynczo lub/i z zachowaniem ustalonych zasad izolacji społecznej opuścić obejście szkoły (teren wyznaczony ogrodzeniem).

          1)nie przewiduje się możliwości pozostania na terenie szkoły w oczekiwaniu na kolejny egzamin w danym dniu.

IV.Ustalenia końcowe.

1.Budynek szkoły i sali gimnastycznej jest przygotowany na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w czasie epidemii COVID-19, a w szczególności:

          1)Wyposażony jest w pojemniki z płynem dezynfekującym.

          2)Numery telefonów alarmowych zostały wywieszonena drzwiach wejściowych/ gablotach szkolnych.

         3)Toalety wyposażone w niezbędne środki do dezynfekcjii higieny osobistej.

         4)Pomieszczenie do izolacji szatnia nr 4/sala nr 17(szkoła) wyposażona w środki higieny
i płyny dezynfekcyjne, gdzie można izolować osobę z niepokojącymi objawami.

         5)Wywieszono instrukcje higieniczne w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

        6)Po każdym egzaminie nastąpi kompletna dezynfekcja sali egzaminacyjnej oraz wietrzenie sali.

Adam Łukasik