Plan lekcji
Wybierz swoją klasę! » Klasa: ?
zamknij Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jeśli chcesz wyłączyć ciasteczka skorzystaj z tej instrukcji.
1B 2D 2B
2C 3C 1D
2A 1AC 3A
3B 3D
Liceum Ogólnokształcące

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie zwane dalej „Szkołą” jest placówką oświatową powołaną zarządzeniem ministra oświaty nr 501-4536/54 z 28 lipca 1954 roku.
§ 2
Siedzibą Szkoły jest Skawina: ul. Żwirki i Wigury 17.
§ 3
Podstawą prawną działania Szkoły jest Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie.
§ 4
Szkoła jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach publicznych.
§ 5
Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Krakowski.
§ 6
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty.


Rozdział II
Organy Szkoły
§ 7
Organami Szkoły są :
1. Dyrektor
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski
§ 8
Szczegółowe kompetencje i zakres działania organów wymienionych w § 7 określa Statut Liceum.


Rozdział III
Struktura organizacyjna Szkoły
§ 9
Organizację Szkoły przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.


Rozdział IV
Zarządzanie Szkołą
§ 10
Kadrę kierowniczą Szkoły stanowią :
1. Dyrektor ,
2. Wicedyrektor
§ 11
1. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy:
a) organizacja pracy Szkoły,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły,
d) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz.
2. Szczegółowe obowiązki Dyrektora określa Statut Liceum.
§ 12
1. Wicedyrektor szkoły podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły:
a) zastępuje dyrektora Szkoły,
b) wykonuje ujęte w planie rocznym czynności nadzoru pedagogicznego, w tym hospitacji zajęć nauczycieli, kontrolę dokumentacji, badania bieżące oraz prowadzi dokumentację nadzoru w tym zakresie,
c) koordynuje sprawy związane z udziałem uczniów w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych,
d) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,
e) współpracuje z nauczycielami i pedagogiem w zakresie planowania pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej Szkoły,
f) opracowuje plan wycieczek szkolnych, obozów naukowych i wymian zagranicznych, koordynuje jego realizację,
g) analizuje na bieżąco realizację Programu Wychowawczego Szkoły oraz Programu Profilaktyki Szkoły,
h) koordynuje i nadzoruje realizację zadań samorządu uczniowskiego,
i) czuwa nad przestrzeganiem przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły, regulaminów wewnętrznych i zarządzeń porządkowych,
j) zleca nauczycielom wykonanie doraźnych prac, niezbędnych dla właściwego funkcjonowania Szkoły, wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora Szkoły.


Rozdział V
Pracownicy Szkoły
§ 13
1. Pracownikami Szkoły nie stanowiącymi kadry kierowniczej są:
a) pracownicy pedagogiczni
a) Nauczyciel,
b) Wychowawca,
c) Nauczyciel-bibliotekarz
d) Pedagog,
e) Psycholog
b) pracownicy administracji:
a) Główny księgowy,
b) Sekretarz Szkoły,
c) Specjalista ds. płac,
d) Starszy Referent
c) pracownicy obsługi
a) woźna,
b) sprzątające,
c) konserwatorzy
2. Podstawowe zadania i obowiązki pracowników pedagogicznych określa Statut Liceum.
3. Pracownicy administracji podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
4. Podstawowe zadania i obowiązki pracowników administracji określa Statut Liceum.
5. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji określa Dyrektor w ich zakresach czynności.
§ 14
Bibliotekarz Szkoły podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły. Szczegółowy zakres obowiązków określa Statut Liceum. Informacje na temat pracy biblioteki szkolnej zawarte są w Regulaminie Biblioteki Szkoły.
§ 15
1. Pracownicy obsługi podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
2. Szczegółowy zakres ich obowiązków określa Dyrektor w zakresach czynności.


Rozdział VI
Wykonywanie kontroli wewnętrznej i obieg dokumentów
§ 16
1. Zasady kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów zawiera „Instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów”.
2. Przyjmowanie i obieg dokumentów omówione są szczegółowo w w/w Instrukcji.
Rozdział VII
Zastępstwa w czasie nieobecności w pracy
§ 17
1. Podczas nieobecności Dyrektor jego kompetencje przejmuje Wicedyrektor.
2. Główną Księgową w okresie nieobecności zastępuje Dyrektor.
3. Sekretarza Szkoły zastępuje w czasie jego nieobecności Główna Księgowa.
4. Zastępstwa za nieobecnych pracowników administracji i obsługi wyznacza Dyrektor.


Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 18
Niniejszy Regulamin nie narusza postanowień Statutu Liceum.
§ 19
Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jego uchwalenia.
§ 20
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Powiatu w Krakowie.