Program profilaktyki

Ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie na lata 2016-2020.
Ewaluacja przeprowadzona w roku szkolnym 2017/2018


PROGRAM

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Im.MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

W SKAWINIE

Na lata 2016 – 2020

Motto szkoły:

Musicie od siebie wymagać

Nawet gdyby inni od was nie wymagali

Jan Paweł II

PODSTAWA PRAWNA :

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (art. 72),
 2. Ustawa: Prawo Oświatowe ( art.29, 84),
 3. Statut Szkoły,
 4. Konwencja Praw Dziecka (art. 3, 19, 33),
 5. Ustawa z 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2015r. poz. 875).
 6. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października1982r. ( Dz. U. z 2007r. poz.473),
 7. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982r. ( z późniejszymi zmianami).

Działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym stanowią jedną z podstawowych funkcji szkoły  i są zintegrowane ze Statutem Szkoły.

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny ma na celu dążenie poprzez określone działania do wszechstronnego rozwoju osobowego wychowanka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym i społecznym.

 1. Adresaci Programu :

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny skierowany jest do wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uwzględnia współpracę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym.

 1. Realizatorzy Programu :
 1. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny realizują : dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji, eksperci z zewnątrz ( w tym specjaliści z instytucji współpracujących ze szkołą w zakresie wychowania i bezpieczeństwa).
 1. Podstawą do opracowania PWP jest przeprowadzana co roku analiza sytuacji wychowawczej szkoły oraz ewaluacja dotychczasowych programów tj. Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego Szkoły.
 1. Diagnoza:
 1. Z analizy zebranego  w ramach diagnozy materiału wyróżniono pozytywne cechy pracy wychowawczej i profilaktycznej  szkoły :
  1. w szkole uczniowie czują się bezpiecznie, a rodzice wysoko oceniają poziom bezpieczeństwa.
  2. w szkole nie odnotowuje się zachowań agresywnych.
  3. w szkole przestrzegane są prawa i obowiązki ucznia.
  4. szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, które wspierają rozwój intelektualny uczniów oraz stanowią alternatywną formę spędzania czasu wolnego.
  5. szkoła realizuje zaplanowane zadania wychowawcze i profilaktyczne.

2. Badania diagnozujące problemy młodzieży wskazują jednoznacznie, że obszarem działań wychowawczo- profilaktycznych powinny być :

1.) profilaktyka uzależnień ( ze szczególnym naciskiem na nikotynę).

2.) promocja zdrowia i aktywnego spędzania czasu wolnego.

3.) nabywanie umiejętności psychospołecznych.

4.) poprawa frekwencji na lekcjach ( nieobecności, spóźnienia).

 1. Misja szkoły :

Misją szkoły jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w szczególnym okresie jego rozwoju, przekazywanie wiedzy, kształcenie umiejętności, rozwijanie talentów i pasji, wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji, przygotowanie do odbioru zjawisk współczesnej kultury oraz do życia w sferze osobistej i społecznej w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

 1. Wizja szkoły :

Szkoła stanowi wspólnotę uczniów, rodziców i nauczycieli w której panuje życzliwa i bezpieczna  atmosfera oparta na wzajemnym szacunku, współpracy i dialogu. Szkoła dąży do realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych opartycho podstawowe wartości : mądrość, wolność, uczciwość, tolerancja itp. W  swoich działaniach wspiera wszechstronny rozwój każdego ucznia.

 1. Sylwetka absolwenta Liceum Ogólnokształcącego :

1. Absolwent naszej szkoły :

1.) umie i chce osiągać sukcesy.

2.) dba o swój wszechstronny rozwój.

3.) dostrzega wartości piękna, dobra i prawdy.

4.) kocha i ma przyjaciół.

5.) studiuje, pracuje, cieszy się życiem.

6.) jest człowiekiem samodzielnym, odpowiedzialnym i twórczym.

7.) jest obywatelem Europy XXI wieku –  tolerancyjny, aktywny, ciekawy świata, dbający o środowisko naturalne.

VII.  Cel główny Programu:

Podstawowym celem Programu Wychowawczo- Profilaktycznego jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym i społecznym.

VIII. Cele szczegółowe:

1. Propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach prawdy, uczciwości, odpowiedzialności, tolerancji i szacunku dla innych.

2. Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania własnego rozwoju poprzez :

1.) kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo, własne decyzje i czyny,

2.) kształtowanie postawy samokształcenia, kreatywności, przedsiębiorczości i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.

3.) kształtowanie umiejętności psychospołecznych ułatwiających uczestnictwo w życiu społecznym, oraz radzenia sobie na współczesnym rynku pracy.

4.) kształtowanie umiejętności współpracy i zaangażowania w działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

5.) kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej, poszanowanie kultury, tradycji, symboli, tolerancja wobec odmiennych poglądów.

6.) umiejętność korzystania z przysługujących praw i wywiązywanie się z obowiązków.

7.) zapewnienie równych szans w dostępie do różnych form edukacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych i sportowych.

8.) rozpoznawanie i rozwój zainteresowań, zdolności i talentów.

9.) dbałość o wysoką kulturę osobistą.

3. Krzewienie właściwych postaw prozdrowotnych. Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia.

1.) propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego, zasad zdrowego odżywiania, rozwijania zainteresowań sportowych.

2.) wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości na temat wirusowego zapalenia wątroby, HIV/AIDS, boreliozy oraz chorób zaburzenia odżywiania, bulimii i anoreksji.

3.) organizowanie przedsięwzięć prozdrowotnych ( akcje, odczyty, projekty).

4.) rozbudzanie w uczniach świadomości ekologicznej i kształtowanie właściwego stosunku do ochrony przyrody.

5.) podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa.

4. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym w tym profilaktyka uzależnień.

1.) dostarczanie informacji na temat środków psychoaktywnych                                 ( uzależniających), oraz zagrożeń z nimi związanych.

2.) dostarczanie informacji na temat negatywnych skutków podejmowania zachowań ryzykownych ( mechanizm uzależnienia), i sposobu ich eliminowania  (warsztaty, spotkania ze specjalistami, programy profilaktyczne, lekcje wychowawcze).

3.) informowanie o konsekwencjach zachowań destrukcyjnych łamiących prawo i normy społeczne.

4.) pomoc w zdobyciu informacji na temat możliwości podejmowania terapii i wykorzystania dostępnych systemów wsparcia społecznego.

5.) kształtowanie u uczniów umiejętności psychospołecznych w celu lepszego radzenia sobie w relacjach z innymi ludźmi ( w szczególności z rówieśnikami).

6.) wspieranie ucznia podczas pojawiania się sytuacji trudnych.

5. Indywidualizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  mającej trudności z nauką oraz uczniów szczególnie uzdolnionych ( IPET, PW, Tryb Wspierania…, SZWU).

IX. Współpraca z rodzicami:

Szkoła wspiera rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych. Zasady współpracy oparte są na wzajemnej życzliwości , zaufaniu i dyskrecji.

1. Współpraca realizowana jest poprzez:

1.) wspólne planowanie działań wychowawczych i rozwiązywanie problemów.

2.) dyskusje podczas wywiadówek, rzetelne przekazywanie informacji.

3.) rozmowy i konsultacje indywidualne.

4.) psychoedukację –spotkania, wykłady o tematyce wychowawczej i profilaktycznej z udziałem pedagoga i specjalistów zewnętrznych.

5.) anonimowe sondaże ankietowe.

X. Rola i zadania wychowawcze nauczycieli

Wychowawcą jest każdy pracownik pedagogiczny naszej szkoły, a ich obowiązki zapisane są w Statucie Szkoły.

XI. Procedury szkolne – zasady działania w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia.

 1. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia.
 1. Uczeń i jego rodzic mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących.
  1. Postępowanie w sytuacji kryzysowej odbywa się zgodnie z ogólnymi procedurami, a w przypadku uczniów  przewlekle chorych zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez rodziców.
 1. Procedury dotyczą następujących sytuacji :

1.) spożywania alkoholu przez ucznia, palenia papierosów.

2.) używania narkotyków przez ucznia lub znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk.

3.) agresji (bójki, niszczenie mienia, zastraszania, wymuszania, cyberprzemocy.

4.) problemów zdrowotnych ucznia.

ORGANIZACJA PRACY WYCHOWAWCZEJ I PROFILAKTYCZNEJ

Lp. Cele Planowane działania Terminy realizacji Osoby odpowiedzialne
1. Propagowanie modelu wartości  opartego na uniwersalnych zasadach – kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich opartych na tolerancji, szacunku, zaufaniu i życzliwości,

– wyrabianie tolerancji dla wartościowych form odmienności ( światopoglądowej, religijnej, kulturowej) i indywidualności,

– kształtowanie umiejętności współdziałania i przestrzegania norm współżycia w grupie społecznej,

– podnoszenie znajomości i przestrzegania zasad dobrego zachowania ( savoir-vivre).

wrzesieńcały rok dyrektor, pedagog, wychowawcy, nauczyciele, administracja
2. Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania własnego rozwoju poprzez – inspirowanie uczniów do poznawania siebie i swoich możliwości , motywowanie do rozwoju i samokształcenia.

– zachęcanie uczniów do aktywności zarówno na forum szkoły jak i społeczności lokalnej.

– umożliwianie i zachęcanie do udziału w olimpiadach, konkursach i  rozgrywkach sportowych.

– organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, pomocy w nauce.

-kształtowanie umiejętności psychospołecznych ułatwiających uczestnictwo w życiu społecznym.

– realizacja tematów związanych z kształtowaniem postawy przedsiębiorczości i wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej.

– tworzenie warunków do nabywania umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnej pracy oraz przejmowania odpowiedzialności za własne decyzje.

– kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej ( w tym m.in. poprzez organizowanie i uczestniczenie w obchodach świąt państwowych).

– poszanowanie tradycji, symboli narodowych, religijnych i szkolnych.

– wychowanie dla poszanowania godności i odrębności drugiego człowieka, budowanie odpowiednich relacji z innymi.

– rozwijanie wrażliwości i nieobojętności na przejawy przemocy, zła i wulgarności.

cały rok dyrektor, pedagog, wszyscy nauczyciele, SRU, specjaliści z zewnątrz
3. Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych. Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia – wskazywanie sposobów właściwego zagospodarowania i spędzania czasu wolnego.

– rozwijanie zainteresowań sportowych, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

– wskazywanie zasad zdrowego odżywiania i higieny zdrowia psychicznego i fizycznego ( higiena osobista, dbałość o wygląd, higiena uczenia się).

– poszerzanie wiedzy uczniów nt. chorób cywilizacyjnych ( HIV/AIDS, depresji, żółtaczki, boreliozy oraz bulimii i anoreksji).

– kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, mobilizowanie do jej ochrony.

– rozwijanie poszanowania zdrowia swojego i innych oraz troski o jego ochronę.

cały rok wychowawcy nauczyciele , pedagog, pielęgniarka szkolna, SKPCK
4. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym w tym profilaktyka uzależnień – dostarczanie uczniom i rodzicom rzetelnej informacji o zagrożeniach płynących ze stosowania środków uzależniających ( palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków, dopalaczy oraz leków.

– wyposażanie uczniów i rodziców w wiedzę nt. współczesnych form uzależnień (uzależnienie od komputera, Internetu, fonoholizm).

– propagowanie stylu życia wolnego od używek.

– wskazywanie sposobów radzenia sobie z własnymi problemami, szukania pomocy u osób zaufanych i specjalistów.

– kształtowanie u uczniów umiejętności psychospołecznych m.in. komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, samokontroli i krytycznego myślenia oraz nieulegania presji grupy.

– dostarczanie uczniom wiedzy na temat mechanizmu uzależnień i konsekwencji zdrowotnych, społecznych używania lub posiadania środków psychoaktywnych.

– informowanie uczniów i rodziców o procedurach postępowania nauczycieli oraz o metodach współpracy szkoły z policją w sytuacji kryzysowej ( w tym zagrożenia środkami psychoaktywnymi, cyberprzemocą itp.)

– informowanie o konsekwencjach prawnych łamania prawa i norm społecznych.

– informowanie uczniów gdzie szukać pomocy i wsparcia w sytuacji kryzysowej.

cały rok,

podczas zebrań z rodzica-mi

dyrektor, pedagog, wychowawcy,nauczyciele

SRU,

administracja, specjaliści z zewnątrz

5. Indywidualizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  mającej trudności z nauką oraz uczniów szczególnie uzdolnionych ( IPET, PW, Tryb Wspierania…, SZWU). – opracowanie przez nauczycieli IPET, programów wsparcia w których zawarte są sposoby i metody pracy z uczniem o określonych dysfunkcjach.

– objęcie opieką określoną w  „Trybie Wsparcia…” uczniów mających trudności w nauce.

– wspieranie uczniów uzdolnionych poprzez indywidualizacje pracy  z uczniem określoną w SZWU

cały rok dyrektor,wychowawcy,nauczyciele, pedagog

W trakcie realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoła współpracuje z następującymi instytucjami :

– SPPP w Skawinie,

– Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie,

– Komisariat Policji w Skawinie,

– Komenda Wojewódzka i Powiatowa Policji w Krakowie,

– Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień,

– Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONR w Krakowie

– Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii,

– Straż Miejska,

– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie.

XII. Ewaluacja Programu

 1. Program Wychowawczo-Profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym i może ulegać zmianie w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.
 2.  Program podlega ewaluacji poprzez :

1.) obserwacje dokonywane przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga szkolnego, uczniów i rodziców.

2.) rozmowy z uczniami, rodzicami, pracownikami obsługi,

3.) analizę dokumentów w teczkach wychowawczych,

4.) ankiety dla uczniów i rodziców,

5.) roczne sprawozdanie z realizacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły.

3.  Program opracowany na bazie diagnozy środowiska szkolnego, uzgodniony z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim jest zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną.

4.  Wszelkie zmiany w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym dokonuje Rada Pedagogiczna w formie uchwały na początku roku szkolnego.