Regulamin Rady Pedagogicznej

 Regulamin Rady Pedagogicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Skawinie

podstawa prawna:

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 40, 41, 42, 43.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 § 1

W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

§ 2

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, pedagog, psycholog oraz bibliotekarze.
 2. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

 

§ 3

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 2. Przewodniczący Rady Pedagogicznej w ramach swoich statutowych uprawnień może delegować uprawnienia do przygotowania i prowadzenia posiedzenia Rady Pedagogicznej na zastępcę dyrektora lub innego członka Rady Pedagogicznej.

 

§ 4

W ramach Rady Pedagogicznej działają zespoły:

 1. przedmiotowe,
 2. wychowawcze,
 3. projektowe.

 

§ 5

Rada Pedagogiczna wykonuje określone w ustawie o systemie oświaty zadania Rady Szkoły.

 

§ 6

Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły w szczególności w sprawach związanych z realizacją działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 7

 1. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów (słuchaczy), po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Zebrania mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

Rozdział II. Przygotowanie posiedzeń.

§ 8

Posiedzenie Rady Pedagogicznej, zwanej dalej radą, przygotowuje dyrektor, zwany dalej przewodniczącym, bądź upoważniony przez niego nauczyciel.

 

§ 9

Przygotowanie posiedzenia obejmuje:

 1. ustalenie czasu i miejsca posiedzenia,
 2. ustalenie porządku posiedzenia,
 3. przygotowanie potrzebnych materiałów.

 

 

§ 10

Posiedzenia zwołuje dyrektor LO bądź upoważniony przez niego nauczyciel.

 

§ 11

 1. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia powiadamia się nauczycieli najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia poprzez zapis w książce zarządzeń dyrektora.
 2. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może odstąpić od w/w terminu.
 3. Sekretariat szkoły powiadamia osoby nieobecne w pracy.

 

§ 12

 1. Nieobecność na posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczyciel zgłasza u dyrektora LO.
 2. Dyrektor ZSO zaznacza na liście obecności uwagę o usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności nauczyciela na posiedzeniu rady.

 

§ 13

Nauczyciele lub zespoły rady mogą wnieść propozycję zmiany porządku posiedzenia, przedstawiając propozycję na piśmie przewodniczącemu wraz z potrzebnymi materiałami najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

§ 14

 1. Materiały potrzebne na posiedzenie rady przygotowują zespoły rady, zgodnie z dekretacją przewodniczącego.
 2. Projekty uchwał lub stanowisk, przygotowane przez osoby lub zespoły wskazane przez przewodniczącego, na wniosek nauczycieli wywieszane są przed posiedzeniem rady  na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, najpóźniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem rady.
 3. Uwagi i propozycje zmian do przekazanych projektów, o których mowa w ust.2 zespoły lub nauczyciele przekazują na piśmie przewodniczącemu na dzień przed planowanym posiedzeniem rady.

 

Rozdział III. Zasady i procedury obradowania.

§ 15

 1. Rada obraduje na posiedzeniach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy, które leżą w jej kompetencjach stanowiących, kontrolnych lub opiniujących.
 2. Rada może przyjąć stanowisko lub apel.

 

§ 16

 1. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 2. Roczny harmonogram pracy rady stanowi załącznik do regulaminu.

 

§ 17

Posiedzenie otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka przewodniczący.

 

§ 18

Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i porządkiem posiedzenia – jego decyzje w tym zakresie są ostateczne.

 

§ 19

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (stwierdzenie quorum) przewodniczący przedstawia projekt porządku posiedzenia.

 

§ 20

 1. Członek rady może zgłosić wniosek o zmiany w porządku obrad, poprzez zgłoszenie nowego lub usunięcie punktu z porządku.
 2. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku, o którym mowa w ust.1, decyduje rada.

 

§ 21

 1. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad.
 2. W uzasadnionych przypadkach, jeśli nie sprzeciwi się temu rada, może z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela mienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad.
 3.  

§ 22

 1. Przedmiotem wystąpień na posiedzeniu mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia.
 2. Rada może określić dopuszczalny czas wystąpień w rozpatrywanym punkcie porządku.
 3. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
 4. Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie wydłuża swoje wystąpienie, przewodniczący obrad zwraca mu uwagę. Po jednokrotnym zwróceniu uwagi przewodniczący obrad może odebrać głos mówcy.
 5. Mówca, któremu odebrano głos, ma prawo odwołania się do rady, która rozstrzyga tę sprawę w sposób przewidziany dla wniosków formalnych.
 6. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy zakłóca porządek obrad bądź godzi w powagę rady, przewodniczący powołuje mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole obrad.

 

Rozdział IV. Głosowanie, podejmowanie uchwał oraz protokołowanie.

 

§ 23

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w Książce Protokołów.

 

§ 24

 1. Głosowanie odbywa się w przypadku zatwierdzania i podejmowania uchwał.
 2. Głosowanie na posiedzeniach rady jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki.
 3. Głosowanie tajne, w sprawach osobowych, przeprowadza wybrana przez radę 3-osobowa komisja skrutacyjna.
 4. Komisja skrutacyjna jest odpowiedzialna za stworzenie warunków do tajności głosowania.
 5. Wynik głosowania jawnego lub tajnego oblicza się w stosunku do ważnie oddanych głosów (suma głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”). Quorum wylicza się na podstawie liczby obecnych w czasie głosowania.
 6. W przypadku takiej samej ilości „za” i „przeciw” sprawę rozstrzyga głos dyrektora szkoły.
 7. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący i odnotowuje się go w protokole.
 8. Po głosowaniu członek rady może zgłosić swoje odrębne zdanie wobec podjętej uchwały, wnosząc je dodatkowo na piśmie do protokołu.
 9.  

§ 25

 1. W Książce Protokołów Rady Pedagogicznej zamieszcza się numer, datę podjęcia oraz przedmiot uchwały Rady Pedagogicznej.
 2. Uchwałę podpisuje przewodniczący.
 3. Treść uchwał zamieszcza się w prowadzonej odrębnie Księdze Uchwał.
 4.  

§ 26

 1. Protokoły Rady Pedagogicznej sporządzają wskazani przez dyrektora protokolanci wyłonieni spośród członków Rady Pedagogicznej.
 2. Kadencja protokolanta trwa 3 lata.

 

§ 27

 1. Protokolant sporządza protokół z posiedzenia rady, który stanowi jedyną formalną dokumentację przebiegu posiedzenia.
 2. Dla prawidłowego sporządzenia protokołu, protokolant może korzystać z dźwiękowego zapisu przebiegu obrad, który ulega likwidacji po przyjęciu protokołu.
 3. Protokół winien być sporządzony starannie, dokładnie, w sposób zrozumiały, pismem odręcznym lub komputerowym.
 4. Poprawki wprowadza się poprzez skreślenie grupy wyrazów i zastąpienie ich poprawnym sformułowaniem, potwierdzone parafą dyrektora szkoły.
 5. Nie dopuszcza się używania korektorów w celu wprowadzania poprawek do protokołu.

 

§ 28

 1. Protokolant ma 10 dni po zakończeniu posiedzenia rady na przygotowanie projektu protokołu, uzyskanie akceptacji dyrektora i udostępnienie w/w projektu do wglądu uczestnikom obrad w sekretariacie szkoły w celu ewentualnego zgłoszenia poprawek.
 2. Po upływie w/w terminu, protokolant wprowadza protokół do Książki Protokołów.
 3. Ostateczny tekst protokołu zatwierdza rada w głosowaniu na następnym posiedzeniu.
 4. Rada rozstrzyga o wprowadzeniu do protokołu poprawek zgłoszonych przez uczestników obrad.
 5. Protokół podpisuje przewodniczący Rady Pedagogicznej, protokolant  oraz wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej.

 

§ 29

 1. Książka Protokołów i Księga Uchwał przechowywane są w gabinecie dyrektora szkoły.
 2. Nauczyciel ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i odpisów w miejscu i czasie, wskazanych przez dyrektora szkoły.

 

Rozdział V. Tajemnica obrad.

§ 30

Członkowie Rady Pedagogicznej oraz inne osoby biorące udział w zebraniu są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.