Regulamin RR

REGULAMIN Rady Rodziców

przy Liceum Ogóolnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie.

 

Reprezentacją Rodziców w szkole jest Rada Rodziców.

Nazwą reprezentacji rodziców jest „Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie”.

 

 

I. Cele i zadania Rady Rodziców.

 

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły..

2. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora oraz rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

3. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

4. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

– pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji

celów i zadań szkoły.

– uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO programu Wychowawczego

Szkoły i szkolnego Programu Profilaktycznego.

– gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie

zasad użytkowania tych funduszy,

– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących realizacji zadań statutowych szkoły, w

szczególności projektu planu finansowego i harmonogramu poprawy efektywności

kształcenia i wychowania.

– współdziałanie z innymi organami szkoły.

 

 

II. Organizacja Rady Rodziców.

 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców

klasy.

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „Klasową Radę Rodziców”  (KRR) składającą

się minimum z 3 osób, tak aby można utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika i

sekretarza.

3. Klasowa Rada Rodziców wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym 1 przedstawiciela

do Rady Rodziców Szkoły.

4. Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie

a)  zarząd Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców

oraz,

b) komisję rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.

5. Zarząd Rady Rodziców składa się z 7 członków, tak aby można było wyłonić funkcje:

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i księgowego oraz

2 członków zarządu.

6. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób, nie więcej jednak niż 5 osób. Co

najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w

przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają

przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

 

 

III. Podejmowanie uchwał przez Radą Rodziców.

 

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy

regulaminowego składu danego organu

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz

organu lub przewodniczący.

3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły.

Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz

Zarządu Rady.

 

 

IV. Wybory do organu Rady Rodziców.

 

1. Wybory do zarządu Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu

jawnym chyba że w/w gremia postanowią inaczej.

2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla

danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą

brać udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50 % oraz jeden głos uczestników

prawomocnego zebrania wyborczego.

4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim

posiedzeniu.

6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego

Rady Rodziców:

a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak:

komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza. Wybory do

tych funkcji są jawne,

b) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,

c) sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie)

absolutorium ustępującemu organowi,

d) informacja dyrektora szkoły ostanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

e) ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub

organizacji,

f) plenarna dyskusja programowa,

g) wybory nowych organów Rady Rodziców,

– ustalenie przez komisje regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności

zebrania,

– przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję

wyborczą,

– głosowanie,

– ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji wyborczej,

h) wolne głosy i wnioski.

 

 

V. Plan pracy Rady Rodziców i jej organów.

 

1. Plenarne zebranie ogółu rodziców szkoły zwoływane jest przez dyrektora LO co najmniej

dwa razy w roku : we wrześniu i w styczniu.

2. Zarząd Rady Rodziców zbiera się obligatoryjnie na posiedzeniu na godzinę przed

wyznaczonym terminem zebrania plenarnego oraz w dowolnym czasie na wniosek : KRR z

co najmniej dwóch klas, dyrektora LO (przewodn. Rady Pedagogicznej), 50% zarządu

RR.

3. Na posiedzenie Zarządu zaprasza się dyrektora szkoły i inne osoby ( np. pedagoga szkoły).

4. Posiedzenie kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi

posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej

inicjatywy lub na wniosek zarządu Rady Rodziców, dowolnej grupy rodziców,

liczącej jednak nie mniej niż 10 osób. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć

każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rodziców,

zarządowi Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji

Rewizyjnej.

5. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się podczas spotkań z rodzicami

zaplanowanymi w opracowywanym corocznie „Kalendarzu roku szkolnego”. Zwoływane

są one z inicjatywy samych rodziców, KRR, wychowawcy klasy lub dyrektora LO.

Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek

szkolnych.

 

 

VI. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z

następujących źródeł:

– ze składek rodziców,

– z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji do których zwróci się

zarząd Rady,

– z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i

mieszkańców środowiska szkoły,

– z działalności przedsiębiorczej Samorządu Uczniowskiego.

2. Wysokość składki rodziców jest ustalana na zebraniu z przedstawicielami KRR

przed inauguracyjnym spotkaniem z rodzicami w danym roku szkolnym,

 

 

VII. Struktura i przeznaczenie wydatków Rady Rodziców.

 

1.  Zarząd Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej

wyłącznie na następujące cele:

– pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania

dożywiania, odzieży, podręczników,

– dofinansowanie imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak : Święto Szkoły, festyn

sportowo-rekreacyjny, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych,

sportowych itp.

–  sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

–  nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i

sportowych,

–  zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego do wysokości 20 %

środków przeznaczonych na te cele przez organ prowadzący szkołę,

–  wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości

Rady Rodziców,

–  wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego.

2. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka

rodzicielska.

Środki te mogą być wydatkowane na:

– dofinansowanie celów ustalonych wyżej,

– finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub

gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowacja

urządzeń sportowo – rekreacyjnych itp.,

3. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzeń czy

wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców.

W takim przypadku Zarząd Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne

cele, bez uzyskania zgody darczyńców.

 

 

VIII. Prowadzenie rozliczeń księgowo – rachunkowych środków

          finansowych Rady Rodziców.

 

1. Do obsługi księgowo – finansowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości

oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zatrudnia się fachową siłę księgową.

Płacę księgowego ustala i umowę o

pracę zawiera zarząd Rady Rodziców. Zarząd także opracowuje zakres czynności i

odpowiedzialności księgowego.

2. Zarząd wyznacza skarbnika Rady Rodziców do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad

pracą księgowego.

3. Zarząd prowadzi w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu

przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów

 

 

IX. Postanowienia końcowe.

 

1. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień

ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym

regulaminie.

2. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły zastosowanie mają

zapisy w statucie LO (Rozdz. III, par. 50,51), stanowiące o zasadach współdziałania

organów szkoły oraz sposobach rozwiązywania konfliktów.

3. Członkowie Klasowych Rad Rodziców, zarząd Rady Rodziców, członkowie Komisji

Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia,

które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez

podjęcie stosownej uchwały.

4. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

    „Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie”.

a także pieczęcią do operacji finansowych, identyczną jak poprzednia, z dodanym numerem

konta bankowego.